Termeni si conditii

Condiţii Generale
Data publicării: 27.02.2017

Prezentele Condiții Generale (numite în continuare “Condiţii) stabilesc cadrul general de derulare a raporturilor dintre SYNCRO TRANSLATION SRL, având sediul în B-dul Banu Manta, nr. 2 Camera E2-8, Etaj 2, Apartament 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, 011224 (denumită în continuare SYNCRO TRANSLATION) şi Clienții săi (denumiți în mod generic în cuprinsul prezentelor condiții "Beneficiar").

1. Domeniu de aplicare
Prezentele condiții fac parte integrantă din toate contractele specifice în domeniul traducerilor încheiate între SYNCRO TRANSLATION şi Beneficiar şi se consideră a fi încheiate pe toată durata raporturilor dintre părți. Prezentele condiții sunt aplicabile în cazul tuturor tipurilor de contracte prestate de către SYNCRO TRANSLATION, precum și în cazul tuturor relațiilor comerciale angajate fără încheierea unui contract, respectiv în cazul comenzilor lansate fără existenţa unui contract de servicii. Prezentele condiţii se consideră a fi acceptate de către Beneficiar la transmiterea unei comenzi, primirea traducerilor sau furnizarea oricărui alt serviciu. Transmiterea comenzii/primirea traducerilor/furnizarea serviciilor vor constitui dovada acceptării explicite a prezentelor condiţii generale de către Beneficiar, între părţi luând astfel naștere un raport juridic cu drepturi şi obligații corelative.
Momentul în care ia naștere raportul juridic între părţi este acela în care SYNCRO TRANSLATION ia la cunoștință de acceptarea prezentelor condiţii prin una dintre modalitățile menţionate mai sus. SYNCRO TRANSLATION își rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii Generale. Orice modificare a acestora se va aduce la cunoștința Beneficiarului prin publicarea lor pe portalul SYNCRO TRANSLATION: www.syncrotranslation.ro. Orice modificare intră în vigoare începând cu a 5-a zi lucrătoare de la data publicării lor pe portalul www.syncrotranslation.ro.

2. Definiții
În derularea raporturilor între părți, se definesc principalii termeni utilizați, după cum urmează:
- Contract - Contractul încheiat între SYNCRO TRANSLATION şi Beneficiar incluzând toate anexele sale, precum și prezentele Condiții Generale împreună cu anexele acestora, oferta de preț, Lista de prețuri şi orice alte documente, putând fi periodic amendate;
- Beneficiar - orice persoană fizică, juridică sau entitate cu/fără personalitate juridică, care achiziționează servicii de traducere de la SYNCRO TRANSLATION.
- Traducere - transpunerea unui text din limba sursă, așa cum a fost el pus la dispoziție de către Beneficiar, în limba țintă solicitată de către Beneficiar.
- Traducător – persoana din subordinea SYNCRO TRANSLATION care deține cunoștințele necesare în vederea prestării serviciilor de traducere.
- Traducere autorizată - traducerea realizată, semnată şi ștampilată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției.
- Traducerea legalizată – legalizarea unei traduceri autorizate de către un
notar public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- Greșeală – Serviciul de traducere realizat într-o formă necorespunzătoare condițiilor stabilite in contract sau/şi în comanda fermă.
- Text sursă - textul trimis de către Beneficiar către SYNCRO TRANSLATION spre traducere.
- Înscris - documentele originale puse la dispoziție de către Beneficiar către SYNCRO TRANSLATION în vederea prestării serviciilor de traducere. Starea înscrisurilor, precum și sursa acestora este responsabilitatea exclusivă a Beneficiarului.
- Limba sursă - limba din care se face traducerea, reprezentând limba în care este scris textul sursă.
- Limba țintă - limba în care se face traducerea .
- Pagină – 1800 de caractere cu spatii incluse , excepție făcând formularistica (diplome, certificate etc.) și alte asemenea, respectiv documentele redactate cu pictograme, ideograme, care se facturează pe pagină fizică, limba sursă. Nu se lucrează cu subdiviziuni, prin urmare, dacă rezultatul va fi sub o jumătate de pagină, se va rotunji în jos, până la primul număr întreg, iar dacă va depăși jumătate de pagină, se va rotunji în sus, la primul număr întreg.
- Oferta de preț - o estimare referitoare la costul şi durata execuției traducerii, cu titlu informativ. Din momentul semnării ei de către reprezentanții autorizați ai SYNCRO TRANSLATION devine comandă fermă.
- Traducere în regim de urgentă – Traducerea unui text care depaseste un volum de 8 pagini / zi. Termenul de realizare se calculează începând cu prima zi lucrătoare ce urmează zilei în care a fost acceptată comanda.
- Taxă de urgență - Termenul „urgență” înseamnă realizarea unui volum mai mare de 8 pagini pe zi la solicitarea Beneficiarului. Taxa de urgență se va calcula prin aplicarea unui procent suplimentar variabil, stabilit prin ofertă, față de prețurile practicate de către SYNCRO TRANSLATION pentru traducerea acelorași documente în regim normal.
- Traducere necorespunzătoare – Reprezintă o traducere care nu respectă condițiile stabilite în contract sau comanda fermă.
- Dificultatea - traducerilor se va aprecia in condițiile prezentate in pachetul ales de către Client. Pentru acei Clienti care nu optează pentru un pachet de traduceri, dificultatea se apreciază după următoarele criterii: texte tehnice, medicale, de specialitate.
- Comandă - comunicarea prin care Beneficiarul solicită SYNCRO TRANSLATION serviciile pe care le dorește, constând în traducerea documentelor menţionate în comandă. În comandă se menționează toate şi oricare dintre condițiile în care trebuie prestate serviciile de traducere, cum ar fi (dar fără ca enumerarea să fie limitativă: Limba sursă-limba țintă, termen de predare regim normal/urgență).
- Pachete Servicii- reprezintă ofertele de servicii practicate de către SYNCRO TRANSLATION. Pachetele de servicii sunt supuse unor termene și condiții. SYNCRO TRANSLATION își rezervă dreptul de a modifica condițiile în care sunt oferite pachetele de servicii. Modificările acestora se vor publica pe portalul SYNCRO TRANSLATION: www.syncrotranslation.ro. Modificările vor fi direct aplicabile Beneficiarilor în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data publicării lor de către SYNCRO TRANSLATION.

3. Condiţii de preluare a comenzii
Comanda se poate transmite accesând direct portalul: www.syncrotranslation.ro, indicând unul dintre pachetele de servicii alese de către Beneficiar sau prin e-mail la adresele din secțiunea Contact, prin fax sau personal la sediul SYNCRO TRANSLATION. În vederea preluării comenzii, Beneficiarul furnizează datele de identificare cum ar fi: denumirea, sediul, Cod Unic de Identificare fiscală, număr de ordine la Registrul Comerțului, cont bancar, bancă, date de contact, reprezentant legal. Beneficiarul este singurul răspunzător pentru acuratețea datelor furnizate, iar în situația în care acestea sunt insuficiente sau conțin erori, SYNCRO TRANSLATION își rezervă dreptul de a refuza comanda.
Comanda va fi realizată numai in baza cotației elaborate de către reprezentanții autorizați ai SYNCRO TRANSLATION (pachetele de servicii conținând detalii informative), semnată şi ștampilată de către Beneficiar, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, fiind trimisă prin e-mail sau fax.
Ofertele confirmate primite după ora 17.00 se consideră a fi primite în prima zi lucrătoare ce urmează. În cazul în care volumul comenzii este ridicat sau Beneficiarul în cauză are un istoric negativ sau ori de câte ori, reprezentanții SYNCRO TRANSLATION consideră necesar, se va emite o factura proformă în valoare de 50% din valoarea totală estimată în oferta de preț, iar comanda va fi procesată numai după ce Beneficiarul va face dovada achitării facturii proforme.
Beneficiarii persoane fizice vor plăti în avans întreaga valoare estimată în momentul lansării comenzii. Anularea comenzii ferme se face doar de comun acord cu reprezentanții autorizați ai SYNCRO TRANSLATION. Beneficiarul, în cazul anulării, va fi ținut de achitarea serviciilor prestate de către SYNCRO TRANSLATION până la data efectivă a anulării comenzii.

4. Condiţii de plată
Pentru serviciile de traducere, prețul pe pagina tradusă este specificat pentru fiecare combinație lingvistică în parte, potrivit pachetului de servicii ales de către Beneficiar. În cazul comenzilor în regim de urgență se va adăuga taxa de urgență, în condițiile menționate mai sus. În cazul prețurilor în valută, plata acestora se va realiza în lei, conform cursului afișat de BNR în ziua emiterii facturii.
Factura fiscală se va emite la predarea traducerii, în lei, beneficiarul având obligația de a efectua plata eventualelor diferențe dintre factura finală și factura proformă (factura de avans), întocmită inițial, în termen de 15 zile sau în termenul convenit de comun acord prin contract. Având în vedere specificul serviciului prestat, se stabilește prin acordul Beneficiarului și al SYNCRO TRANSLATION, ca orice factură fiscală emisă de SYNCRO TRANSLATION, şi pentru care Beneficiarul nu face niciun fel de opoziție sau obiecție la plată în termen de 5 zile de la primirea facturii, să fie considerată ca fiind acceptată la plată fără echivoc, de către Beneficiar.
În cazul legalizării traducerilor, apostilării documentelor sau a unor formatări complexe, taxele, onorariul notarului sau paginarea se achită separat. Părţile stabilesc faptul că facturile fiscale emise de SYNCRO TRANSLATION pe baza contractului încheiat între părți și/sau pe baza comenzii ferme de traducere emise cu respectarea prezentelor Condiții Generale conțin creanțe certe, lichide şi exigibile.

5. Obligațiile SYNCRO TRANSLATION
SYNCRO TRANSLATION se obligă să predea traducerile la termenul stabilit de comun acord. Termenul începe în momentul confirmării primirii/acceptării materialului trimis de către Beneficiar şi nu include ziua primirii şi ziua predării. Termenul de predare este stabilit in comanda ferma. Predarea lucrărilor de către SYNCRO TRANSLATION se va face în condițiile stabilite in comanda ferma.
Traducătorul se obligă să efectueze traducerea la calitatea si condițiile caracteristice pachetului de servicii pentru care a optat Beneficiarul.
SYNCRO TRANSLATION răspunde cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru prejudiciile aduse din culpa sa exclusivă, în mod direct si cu intenție Beneficiarului ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul încheiat cu acesta, cu o suma ce nu poate depăși valoarea comenzii.
Răspunderea SYNCRO TRANSLATION pentru corectitudinea serviciilor prestate este aplicabilă atunci când acesta, cu intenție, nu a respectat condițiile de prestare a serviciilor convenite cu Beneficiarul.
SYNCRO TRANSLATION se obligă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare să gestioneze materialele puse la dispoziție de către Beneficiar cu competentă și să asigure confidențialitatea lor pe întreaga perioadă a derulării prezentului contract.
În cazul în care, pe parcursul efectuării serviciilor de traducere, SYNCRO TRANSLATION constată anumite lipsuri, care pot altera calitatea serviciilor prestate, cum ar fi, fără ca enumerarea să fie limitativă: pagini lipsă, ștersături, omisiuni, neconcordanțe, va sesiza imediat Beneficiarul şi va solicita acestuia remedierea acestora.
SYNCRO TRANSLATION își rezervă dreptul de a refuza efectuarea traducerii în cazul în care textul sursă este ilizibil sau conține ștersături, corecturi, cuvinte tăiate, adăugiri ori alte particularități privind elemente esențiale ale înscrisului (lipsă semnături, ștampile, dată etc.), dacă acestea nu sunt confirmate prin semnătura și sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părților de la care acesta emană.
SYNCRO TRANSLATION își rezervă dreptul de a refuza o comandă în situația în care prin traducerea respectivă s-ar încălca dispoziții legale în vigoare, regulile de conduită profesională și morală, sau dacă nivelul de dificultate, specializare sau prin cantitate materialul depășește competențele sau capacitatea sa.

6. Obligațiile Beneficiarului
Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția SYNCRO TRANSLATION textele sursă, înscrisurile a căror traducere se solicită într-o stare corespunzătoare compatibilă cu traducerea acestora.
Modalitatea de predare a textului sursă se poate realiza prin: . e-mail/ suport electronic / curier sau personal la sediul SYNCRO TRANSLATION. Orice modificare sau completare a textului sursă va fi comunicată imediat către SYNCRO TRANSLATION, cu indicarea impactului acestora asupra textului.
Beneficiarul se obligă să efectueze plata sau restul de plată (în cazul în care a fost emisă factură proformă de avans) în termen de 15(cincisprezece) zile de la data emiterii facturii fiscale aferente. SYNCRO TRANSLATION poate stabili cu Beneficiarul, în scris, și alte condiții de plată.
In caz de nerespectare a termenelor de plată, Beneficiarul va datora penalități de 0,5% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neachitate in termen. Penalitățile pot depăși valoarea serviciilor scadente.
Beneficiarul se obligă să depună toate diligențele necesare efectuării de către SYNCRO TRANSLATION a serviciilor de traduceri, va oferi toate explicațiile necesare.
Beneficiarul se obligă să achite valoarea facturii emise de SYNCRO TRANSLATION pentru serviciile prestate în termenul convenit.
Beneficiarul este direct răspunzător cu privire la starea și sursa înscrisurilor puse la dispoziție către SYNCRO TRANSLATION în vederea prestării serviciilor de traducere.
Beneficiarul își asumă pachetele de servicii pentru care a optat, neputând să reclame ulterior SYNCRO TRANSLATION sau să solicite acestuia servicii sau un nivel de calitate al serviciului de traducere ce nu a fost prevăzut în pachetul respectiv.

7. Tratarea reclamațiilor
Orice eroare sau greșeală în legătură cu Traducerile sau cu furnizarea serviciilor va fi notificată de către Beneficiar către SYNCRO TRANSLATION în termen de 5 zile lucrătoare de la data furnizării acestora. Termenul de 5 zile lucrătoare este un termen de decădere, după expirarea acestuia, Beneficiarul nemaiputând solicita SYNCRO TRANSLATION remedierea erorii în cauză. Notificarea se face în scris, prin indicarea exactă a erorii/greșelii în cauză, precum și a textului sursă. În urma primirii notificării, SYNCRO TRANSLATION va declanșa o verificare internă cu privire la temeinicia reclamației, serviciul prestat, condițiile prestării. Această procedură se închide prin redactarea unui răspuns către Beneficiar.
Dacă se constată culpa SYNCRO TRANSLATION, atunci acesta va remedia eroarea/greșeală în cauză într-un termen rezonabil, stabilit de comun acord, in funcție de complexitatea acesteia calculat de la data constatării acesteia în urma procedurii interne.
În cazul în care sursa erorii/greșelii este chiar textul pus la dispoziție de către Beneficiar, acesta din urmă se obligă să remedieze calitatea acestuia. În toate cazurile în care apar erori/greșeli ce nu sunt imputabile SYNCRO TRANSLATION, termenul de finalizare a serviciilor cu privire la textul sursă notificate se suspendă până la data remedierii calității acestuia.

8. Confidențialitate
SYNCRO TRANSLATION și Beneficiarul sunt de acord să ia toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja informațiile confidențiale primite de la cealaltă parte împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Sunt considerate informații confidenţiale indiferent de modalitatea de transmitere: informațiile marcate în acest sens de către Partea deținătoare, informațiile despre care este rezonabil să se considere că au caracter confidențial pentru partea deținătoare (de exemplu, fără a se limita la acestea: informații strategice, planuri de afaceri, cereri de ofertă sau oferte pentru potențialii clienți), precum și date și informațiile protejate prin lege.
Partea primitoare va fi exonerată de răspunderea pentru păstrarea confidențialității dacă: informația a fost dezvăluită public de Partea deținătoare, a fost autorizat în scris de Partea deținătoare sa dezvăluie informația fără restricții, informația era cunoscută Părții primitoare, în mod legal, înainte de a primi de la Partea deținătoare, a obținut informația, în mod legal, din orice sursă, alta decât Partea deținătoare, cu condiția ca această sursă să fi dezvăluit informațiile în mod legal, informația face obiectul unei obligații legale de dezvăluire.
Beneficiarul își exprimă acordul ca SYNCRO TRANSLATION să folosească numele său în acțiuni promoționale, cum ar fi, dar fără ca enumerarea să fie limitativă: recomandări, oferte în vederea participării la licitații, catalog de prezentare, reclame pagină web.

9. Drepturi de autor
Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, SYNCRO TRANSLATION este titularul drepturilor patrimoniale de autor născute în legătură cu serviciile de traducere solicitate de către Beneficiar.
La momentul achitării integrale a prețului serviciilor de către Beneficiar, acesta va avea dreptul să reproducă opera de traducere pentru uzul personal sau pentru cercul normal al afiliaților săi, doar în scopuri necomerciale, cu condiţia ca reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei şi să nu prejudicieze SYNCRO TRANSLATION. Orice altă exercitare/utilizare de către Client, inclusiv în scopuri comerciale, a drepturilor patrimoniale de autor al căror titular este SYNCRO TRANSLATION nu va fi posibilă decât cu acordul scris prealabil al SYNCRO TRANSLATION.

10. Forţa majoră
Este considerată forţă majoră o împrejurare de fapt, imprevizibilă, sau chiar dacă previzibilă, de neevitat şi insurmontabilă, care împiedică, în mod obiectiv şi fără nicio culpă din partea SYNCRO TRANSLATION şi a Beneficiarului, executarea unei obligații contractuale sau extra contractuale rezultate prin acceptarea prezentelor Condiții.
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, cu cerința notificării partenerului in termen de 10 zile de la data apariției acesteia și dovedirea ei cu un certificat emis de către organele autorizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Partea care invoca clauza de forţă majoră se obligă să comunice partenerului, in termen de 10 zile, încetarea cauzei de forţă majoră. În cazul în care situația de forţă majoră depășește o durată de 60 de zile, fiecare parte are dreptul de reziliere unilaterală a contractului sau încetarea raporturilor juridice stabilite.

11. Dispoziții finale
Orice derogare de la aplicarea prezentelor Condiții față de Beneficiar se va conveni în mod expres, în scris, printr-un acord în acest sens încheiat între SYNCRO TRANSLATION şi Beneficiarul respectiv.
În eventualitatea unor neconcordanțe între un contract şi prezentele Condiții vor prevala prevederile contractului încheiat cu Beneficiarul.
Adresele oficiale de comunicare cu SYNCRO TRANSLATION sunt următoarele:
Calea Rahovei 266-268, Corp 61, Etaj 4,Camera 35B, Sector 5, București, Romania, 050912.
Office@syncrotranslation.ro

Orice corespondență cu SYNCRO TRANSLATION se va considera valabil transmisă numai în cazul în care a fost comunicată la adresele oficiale menționate anterior.
SYNCRO TRANSLATION și Beneficiarul declară că au dreptul, puterea şi autoritatea să își îndeplinească obligațiile din prezentele condiţii și că au fost autorizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către organele societare relevante pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.
Prin acceptarea prezentelor condiţii se creează obligații valide, legale şi angajante din punct de vedere legal.

12. Soluționarea litigiilor
SYNCRO TRANSLATION și Beneficiarul convin ca eventualele diferende rezultate din sau aflate în legătură cu validitatea raportului juridic născut din prezentele condiții sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie soluționate mai întâi pe care amiabilă. În cazul în care încercarea de soluționare amiabilă eșuează în termen de 15(cincisprezece) zile de la data inițierii acesteia, respectiva dispută va fi dedată instanțelor de judecată competente de la sediul SYNCRO TRANSLATION .
Prezentele condiții precum și toate obligațiile necontractuale rezultând din sau aflate în legătură cu acesta vor fi guvernate și interpretate cu respectarea prevederilor legislației române în vigoare.

Anexa 1
Definirea pachetelor de servicii.

Pachetul economic
Alegând pachetul economic vă vom ajuta să înțelegeți cu ușurință documentele cu scop informativ.
Pachetul economic se adresează acelor clienți care au nevoie de servicii de traducere informativă în derularea activităților curente. Astfel, acest pachet oferă servicii de traducere ce transpun Informația relevantă conținută în textul sursă pus la dispoziție de către Client pentru scopul specific pentru care acesta a fost redactat. Astfel, serviciile de traduceri din cadrul acestui pachet vor reda în textul țintă înțelesul/sensul de bază al textului sursă, precum și principalele aspecte pe care acesta le menționează/conține.
În cadrul acestui pachet, serviciile de traducere vor fi realizate automat prin programe de traducere si vor fi corectate de un vorbitor al limbii respective sau de traducători juniori/cu o experiență mai mică de un an.
Scopul pachetului economic: serviciile de traducere aferente acestui pachet se adresează exclusiv activității uzuale a clientului. Ele nu vor fi folosite sub nici o formă în relația cu autoritățile publice, în relațiile cu terții sau în proceduri oficiale.
Modcommunication nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale daune sau prejudicii aduse Clientului ca urmare a optării pentru Pachetul Economic. Modcommunication își declină orice responsabilitate în cazul în care Clientul va folosi traducerile în alt scop decât în derularea activității sale curente.
În cadrul acestui pachet nu se eliberează traduceri autorizate.

Pachetul general
Pachetul General este potrivit pentru documentele de dificultate scăzută si medie.
Pachetul General se adresează acelor clienți care au nevoie de servicii de traducere pentru documente cu caracter general, necesare desfășurării activității curente. Astfel, acest pachet oferă servicii de traducere în cadrul căruia textul țintă respectă regulile şi convențiile din limba țintă la nivel de lexic, gramatică, sintaxă şi alte dimensiuni caracteristice textului sursă.
În cadrul acestui pachet, traducerile sunt realizate de traducători din domeniul solicitat, beneficiind şi de o revizie semantică și gramaticală.
Scopul pachetului general: serviciile de traducere aferente acestui pachet sunt potrivite pentru documentele cu destinaţie internă. Nu este recomandat ca traducerile efectuate în cadrul acestui pachet să fie utilizate în scopuri care necesită o acuratețe si adaptare ridicată sau care să respecte cu acuratețe regulile si convenţiile din limba ţintă.
Modcommunication nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale daune sau prejudicii aduse Clientului ca urmare a utilizării Pachetului General în alte scopuri decât cele recomandate anterior.
În cadrul acestui pachet se pot elibera traduceri autorizate şi/sau legalizate.

Pachetul elită
Alegând pachetul elită veți beneficia de cele mai bune servicii de traducere realizate de un nativ specialist pentru documente de specialitate utilizate la nivel global care necesită localizare.
Pachetul Elită se adresează acelor clienți care au nevoie de servicii de traducere de specialitate. Astfel, acest pachet oferă servicii de traducere în cadrul căruia textul țintă respectă regulile şi convenţiile din limba ţintă şi uzanţele din cultura ţintă la nivel de lexic, gramatică, sintaxă şi cunoștințele în domeniul de specialitate al traducerii.
În cadrul acestui pachet, serviciile de traducere vor fi realizate de un traducător nativ în colaborare cu un specialist în domeniul din care face parte textul sursă, beneficiind de o revizie de specialitate.
Scopul pachetului elită: serviciile de traducere aferente acestui pachet se adresează traducerii documentelor de specialitate. Ele pot fi folosite în relația cu autoritățile publice, în relațiile cu terții, în cadrul procedurilor oficiale dar şi în orice alt scop.
Modcommunication își asumă responsabilitatea pentru traducerile efectuate în cadrul acestui pachet cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
În cadrul acestui pachet se pot elibera traduceri autorizate si/sau legalizate.