Traduceri Syncro Translation

T&C

Termeni și condiții generale
Prezentele Condiții Generale (numite în continuare “Condiții) stabilesc cadrul general de derulare a raporturilor dintre SYNCRO TRANSLATION SERVICES S.R.L, având sediul în Bulevardul Decebal nr 12 bl. S7, Sc.1, Et.5, București, Romania (denumită în continuare SYNCRO TRANSLATION SERVICES) și Clienții săi (denumiți în mod generic în cuprinsul prezentelor condiții "Beneficiar").

 1. Domeniul de aplicare
  1.1. Prezentele condiții fac parte integrantă din toate contractele specifice în domeniul traducerilor încheiate între SYNCRO TRANSLATION SERVICES și Beneficiar și se consideră a fi încheiate pe toată durata raporturilor dintre părți. Prezentele condiții sunt aplicabile în cazul tuturor tipurilor de contracte prestate de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES. Prezentele Condiții se consideră a fi acceptate de către Beneficiar la transmiterea unei comenzi prin acceptarea ofertei primite, prin transmiterea documentelor ce urmează a forma obiectul prestării serviciului sau prin acceptarea furnizării oricărui alt serviciu oferit de SYNCRO TRANSLATION SERVICES. Transmiterea unei comenzi prin acceptarea unei oferte, transmiterea documentelor ce urmează a forma obiectul prestării serviciului sau acceptarea furnizării oricărui alt serviciu vor din constitui dovada acceptării explicite a prezentelor condiții generale de către Beneficiar, între părți luând astfel naștere un raport juridic cu drepturi și obligații corelative.
  1.2. Momentul în care ia naștere raportul juridic între părți este acela în care SYNCRO TRANSLATION SERVICES ia la cunoștință de acceptarea prezentelor condiții prin una dintre modalitățile menționate mai sus. SYNCRO TRANSLATION SERVICES își rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiții Generale. Orice modificare a acestora se va aduce la cunoștința Beneficiarului prin publicarea lor pe portalul SYNCRO TRANSLATION SERVICES: www.syncrotranslation.ro. Orice modificare intră în vigoare începând cu a 5-a zi lucrătoare de la data publicării lor pe portalul www.syncrotranslation.ro.
 2. Definiții
  2.1. În derularea raporturilor între părți, se definesc principalii termeni utilizați, după cum urmează:
  a. Contract - Contractul încheiat între SYNCRO TRANSLATION SERVICES și Beneficiar incluzând toate anexele sale, precum și prezentele Condiții Generale împreună cu anexele acestora, oferta de preț și orice alte documente, putând fi periodic amendate;
  b. Beneficiar - orice persoană fizică, juridică sau entitate cu/fără personalitate juridică, care achiziționează servicii de traducere de la SYNCRO TRANSLATION SERVICES.
  c. Traducere - transpunerea unui text din limba sursă, așa cum a fost el pus la dispoziție de către Beneficiar, în limba țintă solicitată de către Beneficiar.
  d. Traducător – persoana din subordinea SYNCRO TRANSLATION SERVICES sau care în colaborare cu acesta, deține cunoștințele necesare în vederea prestării serviciilor de traducere.
  e. Traducere autorizată - traducerea realizată, semnată și ștampilată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției.
  f. Traducerea legalizată – legalizarea unei traduceri autorizate de către un notar public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  g. Greșeală – Serviciul de traducere realizat într-o formă necorespunzătoare condițiilor stabilite în contract sau/și în comanda fermă.
  h. Text sursă - textul trimis de către Beneficiar către SYNCRO TRANSLATION SERVICES spre traducere.
  i. Înscris - documentele originale puse la dispoziție de către Beneficiar către SYNCRO TRANSLATION SERVICES în vederea prestării serviciilor de traducere. Starea înscrisurilor, precum și sursa acestora este responsabilitatea exclusivă a Beneficiarului.
  j. Limba sursă - limba din care se face traducerea, reprezentând limba în care este scris textul sursă.
  k. Limba țintă - limba în care se face traducerea.
  l. Pagină – 250 de cuvinte, excepție făcând formularistica (diplome, certificate etc.) și alte asemenea, respectiv documentele redactate cu pictograme, ideograme, care se facturează pe pagină fizică, limba sursă. Nu se lucrează cu subdiviziuni, prin urmare, dacă rezultatul va fi sub o jumătate de pagină, se va rotunji în jos, până la primul număr întreg, iar dacă va depăși jumătate de pagină, se va rotunji în sus, la primul număr întreg.
  Oferta de preț - o estimare referitoare la costul și durata execuției traducerii, cu titlu informativ. Din momentul autorizării de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES a ofertei finale și al semnării acesteia de către beneficiar sau reprezentanții autorizați ai acestuia, aceasta devine comandă fermă, perfectându-se astfel o relație contractuala, care va produce efecte juridice.
  m. Traducere în regim de urgentă – Traducerea unui text mai mare de 8 pagini/ zi. Termenul de realizare se calculează începând cu prima zi lucrătoare ce urmează zilei în care a fost acceptată comanda.
  n. Taxă de urgență - Termenul „urgență” înseamnă realizarea unui volum mai mare de 8 pagini pe zi la solicitarea Beneficiarului. Taxa de urgență se va calcula prin aplicarea unui procent suplimentar variabil, stabilit prin ofertă, față de prețurile practicate de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES pentru traducerea acelorași documente în regim normal.
  o. Traducere necorespunzătoare – Reprezintă o traducere care nu respectă condițiile stabilite în contract sau comanda fermă.
  p. Dificultatea traducerilor - aprecierea în condițiile prezentate în pachetul ales de către Beneficiar, a serviciului de traducere prestat și a contravalorii acestuia. Pentru acei Beneficiari care nu optează pentru un pachet de traduceri, dificultatea se apreciază după următoarele criterii: specializarea ceruta traducătorului, domeniul de proveniența a textului de tradus, volumul de termeni tehnici cuprins s.a.m.d.
  q. Comandă - comunicarea prin care Beneficiarul solicită SYNCRO TRANSLATION SERVICES serviciile pe care le dorește, constând în traducerea documentelor menționate în cererea de ofertă. În comandă se menționează toate și oricare dintre atribuțiile de care Prestatorul trebuie să tina cont în operațiunea de prestare a serviciilor de traducere, cum ar fi ( dar fără ca enumerarea să fie limitativă: Limba sursă-limba țintă, termen de predare regim normal/urgență, pachetul ales s.a.m.d.)
  r. Pachete de Servicii- reprezintă ofertele de servicii practicate de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES. Pachetele de servicii sunt supuse prezentelor termene și condiții. SYNCRO TRANSLATION SERVICES își rezervă dreptul de a modifica condițiile în care sunt oferite pachetele de servicii. Modificările acestora se vor publica pe portalul SYNCRO TRANSLATION SERVICES: www.syncrotranslation.ro. Modificările vor fi direct aplicabile Beneficiarilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data publicării lor de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES.
  s. “Pachetul Standard” - oferta de servicii de traducere, realizate de către traducători cu minim 5 ani de experiență în domeniu. Descrierea in extenso a prezentei oferte se regăsește în Anexa nr.II a prezentului contract cadru;
  t. “Pachetul Plus” - oferta de servicii de traducere, realizate de către traducători cu minim 5 ani de experiență în domeniu, beneficiind și de o verificare semantică și gramaticală. Descrierea in extenso a prezentei oferte se regăsește în Anexa nr.II a prezentului contract cadru;
  u. “Pachetul Elită” - oferta de servicii de traducere, realizate de un traducător nativ cu minim 5 ani de experiență în domeniu, beneficiind de o revizie de specialitate și de o verificare semantică și gramaticală. Descrierea in extenso a prezentei oferte se regăsește în Anexa nr.II a prezentului contract cadru;
  v. Beneficiarul va opta pentru pachetul de servicii potrivit nevoilor sale, aspect care va fi valorificat în modul de formare a Ofertei primite de către acesta.
  w. Servicii de Paginare- se vor realiza la cerere, prin achitarea unui tarif suplimentar. Serviciul de paginare presupune efectuare traducerii înscrisului/documentului pus la dispoziție de către Beneficiar păstrând paginarea și formatarea originală a acestuia. Astfel, prin realizarea serviciului de traducere se va interveni numai asupra textului scris, traducându-l în limba țintă. Păstrarea sau reproducerea imaginilor, schemelor, simbolurilor și celorlalte formatări și elaborarea tabelelor, figurilor sau graficelor reprezintă serviciul de paginare suplimentar tarifat. Serviciile de paginare vor putea fi oferite în funcție de formatul documentului pus la dispoziție de către Beneficiar.
 3. Condiții de preluare a comenzii
  31. Comanda se poate transmite accesând direct portalul: www.syncrotranslation.ro, indicând unul dintre pachetele de servicii alese de către Beneficiar sau prin e-mail la adresele din secțiunea Contact, prin fax sau personal la sediul SYNCRO TRANSLATION SERVICES. În vederea preluării comenzii, Beneficiarul furnizează datele de identificare după cum urmează: denumirea, sediul social, Cod Unic de Identificare fiscală, număr de ordine la Registrul Comerțului, cont bancar, bancă, date de contact, reprezentant legal. Beneficiarul este singurul răspunzător pentru acuratețea datelor furnizate, iar în situația în care acestea sunt insuficiente sau conțin erori, SYNCRO TRANSLATION SERVICES își rezervă dreptul de a solicita lămuriri sau de a refuza comanda.
  3.2. Comanda va fi realizată numai în baza cotației elaborate de către reprezentanții autorizați ai SYNCRO TRANSLATION SERVICES (pachetele de servicii conținând detalii informative), acceptata în scris, expres și în maniera neechivoca de către Beneficiar, precum și completata cu toate datele de identificare menționate mai sus, personal, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, fiind trimisă prin e-mail sau fax.
  3.3. Ofertele confirmate primite după ora 17.00 se consideră a fi primite în prima zi lucrătoare ce urmează. SYNCRO TRANSLATION SERVICES poate să solicite un avans în cuantum de până la 40% din valoarea lucrării prestate. Plata în avans reprezintă suma de bani ce se achită de comun acord Prestatorului înainte de predarea serviciilor prestate. În cazul renunțării la contract de către beneficiar sau a încetării contractului pe motiv de neexecutare a obligațiilor beneficiarului, acesta pierde plata făcută cu titlu de avans. În cazul refuzului de a plăti avansul din partea Beneficiarului, SYNCRO TRANSLATION SERVICES poate refuza executarea comenzii.
  3.4. Beneficiarilor persoane fizice li se va putea solicita în avans întreaga valoare estimată în momentul lansării comenzii. Anularea comenzii ferme se face doar de comun acord cu reprezentanții autorizați ai SYNCRO TRANSLATION SERVICES. Beneficiarul, în cazul anulării, va fi ținut de achitarea serviciilor prestate de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES până la data efectivă a anulării comenzii.
 4. Condiții de plată
  4.1. Pentru serviciile de traducere, prețul pe pagina tradusă este specificat pentru fiecare combinație lingvistică în parte, potrivit pachetului de servicii ales de către Beneficiar. În cazul comenzilor în regim de urgență se va adăuga taxa de urgență, în condițiile menționate mai sus. În cazul prețurilor în valută, plata acestora se va realiza în lei, conform cursului afișat de BNR în ziua emiterii facturii.
  4.2. Factura fiscală se va emite la predarea traducerii, în lei, beneficiarul având obligația de a efectua plata facturii sau a eventualelor diferențe dintre factura finală și factura proformă (factura de avans), întocmită inițial, în termen de 15 zile sau în termenul convenit de comun acord prin contract. Având în vedere specificul serviciului prestat, se stabilește prin acordul Beneficiarului și al SYNCRO TRANSLATION SERVICES, ca orice factură fiscală emisă de SYNCRO TRANSLATION SERVICES, şi pentru care Beneficiarul nu face niciun fel de opoziție sau obiecție la plată în termen de 5 zile de la primirea facturii, să fie considerată ca fiind acceptată la plată fără echivoc, de către Beneficiar.
  4.3. Pentru acele traduceri în cadrul cărora s-a optat și pentru serviciul de paginare, acest serviciu va fi taxat suplimentar și achitat în cadrul prețului final al traduceri cerute.
  4.4. În cazul legalizării traducerilor, apostilării documentelor sau a unor formatări complexe, taxele, onorariul notarului sau paginarea se vor achita suplimentar. Părţile stabilesc faptul că facturile fiscale emise de SYNCRO TRANSLATION SERVICES pe baza contractului încheiat între părți și/sau pe baza comenzii ferme de traducere emise cu respectarea prezentelor Condiții Generale conțin creanțe certe, lichide și exigibile.
 5. Obligațiile SYNCRO TRANSLATION SERVICES
  5.1. SYNCRO TRANSLATION SERVICES se obligă să predea traducerile la termenul stabilit de comun acord. Termenul începe în momentul confirmării primirii/acceptării materialului trimis de către Beneficiar și nu include ziua primirii și ziua predării. Termenul de predare este stabilit în comanda ferma. Predarea lucrărilor de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES se va face în condițiile stabilite în comanda ferma.
  5.2. SYNCRO TRANSLATION SERVICES va supraveghea ca traducătorul să se oblige să efectueze traducerea la calitatea și condițiile caracteristice pachetului de servicii pentru care a optat Beneficiarul, garantând altfel calitatea serviciilor.
  5.3. SYNCRO TRANSLATION SERVICES răspunde cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru prejudiciile aduse din culpa sa exclusivă, în mod direct și cu intenție Beneficiarului ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul încheiat cu acesta.
  5.4. Răspunderea SYNCRO TRANSLATION SERVICES pentru corectitudinea serviciilor prestate este aplicabilă atunci când acesta, cu intenție, nu a respectat condițiile de prestare a serviciilor convenite cu Beneficiarul.
  5.5. SYNCRO TRANSLATION SERVICES se obligă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare să gestioneze materialele puse la dispoziție de către Beneficiar cu competentă și să asigure confidențialitatea lor pe întreaga perioadă a derulării prezentului contract.
  5.6. În cazul în care, pe parcursul efectuării serviciilor de traducere, SYNCRO TRANSLATION SERVICES constată anumite lipsuri, care pot altera calitatea serviciilor prestate, cum ar fi, fără ca enumerarea să fie limitativă: pagini lipsă, ștersături, omisiuni, neconcordanțe, va sesiza imediat Beneficiarul și va solicita acestuia remedierea acestora.
  5.7. SYNCRO TRANSLATION SERVICES își rezervă dreptul de a refuza efectuarea traducerii în cazul în care textul sursă este ilizibil sau conține ștersături, corecturi, cuvinte tăiate, adăugiri ori alte particularități privind elemente esențiale ale înscrisului (lipsă semnături, ștampile, dată etc.), dacă acestea nu sunt confirmate prin semnătura și sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părților de la care acesta emană.
  5.8. SYNCRO TRANSLATION SERVICES își rezervă dreptul de a refuza o comandă în situația în care prin traducerea respectivă s-ar încălca dispoziții legale în vigoare, regulile de conduită profesională și morală, sau dacă nivelul de dificultate, specializare sau prin cantitate materialul depășește competențele sau capacitatea sa.
 6. Obligațiile Beneficiarului
  6.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția SYNCRO TRANSLATION SERVICES textele sursă, înscrisurile a căror traducere se solicită într-o stare corespunzătoare compatibilă cu traducerea acestora.
  6.2. Modalitatea de predare a textului sursă se poate realiza prin: e-mail/ suport electronic / curier sau personal la sediul SYNCRO TRANSLATION SERVICES. Orice modificare sau completare a textului sursă va fi comunicată imediat către SYNCRO TRANSLATION SERVICES, cu indicarea impactului acestora asupra textului.
  6.3. Beneficiarul se obligă să efectueze plata sau restul de plată (în cazul în care a fost emisă factură proformă de avans) în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii fiscale aferente. SYNCRO TRANSLATION SERVICES poate stabili cu Beneficiarul, în scris, și alte condiții de plată.
  6.4. În caz de nerespectare a termenelor de plată, Beneficiarul va datora penalități de 0,5% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neachitate în termen. Penalitățile pot depăși valoarea serviciilor scadente.
  6.5. Beneficiarul se obligă să depună toate diligențele necesare efectuării de către SYNCRO TRANSLATION SERVICES a serviciilor de traduceri, va oferi toate explicațiile necesare.
  6.6. Beneficiarul se obligă să achite valoarea facturii emise de SYNCRO TRANSLATION SERVICES pentru serviciile prestate în termenul convenit.
  6.7. Beneficiarul este direct răspunzător cu privire la starea și sursa înscrisurilor puse la dispoziție către SYNCRO TRANSLATION SERVICES în vederea prestării serviciilor de traducere.
  6.8. Beneficiarul își asumă pachetele de servicii pentru care a optat, neputând să reclame ulterior SYNCRO TRANSLATION SERVICES sau să solicite acestuia servicii sau un nivel de calitate al serviciului de traducere ce nu a fost prevăzut în pachetul respectiv. Totuși, Beneficiarul va putea opta pentru a cere o revizuire a pachetului ales, în sensul de a cere majorarea calității pachetului ales, pentru o diferența de preț aferenta.
 7. Tratarea reclamațiilor
  7.1. Orice eroare sau greșeală aparentă și identificabilă în legătură cu Traducerile sau cu furnizarea serviciilor va fi notificată de către Beneficiar către SYNCRO TRANSLATION SERVICES în termen de 5 zile lucrătoare de la data furnizării acestora. Termenul de 5 zile lucrătoare este un termen de decădere, după expirarea acestuia, Beneficiarul nemaiputând solicita SYNCRO TRANSLATION SERVICES remedierea viciilor aparente în cauză. În ceea ce privește viciile neidentificabile sau cele ascunse, Beneficiarul va putea solicita în termen de 30 de zile refacerea lucrării, printr-o notificare. Notificarea se face în scris, prin indicarea exactă a erorii/greșelii în cauză, precum și a textului sursă. În urma primirii notificării, SYNCRO TRANSLATION SERVICES va declanșa o verificare internă cu privire la temeinicia reclamației, serviciul prestat, condițiile prestării. Această procedură se închide prin redactarea unui răspuns către Beneficiar.
  7.2. Dacă se constată culpa SYNCRO TRANSLATION SERVICES, atunci acesta va remedia eroarea/greșeală în cauză într-un termen rezonabil, stabilit de comun acord, în funcție de complexitatea acesteia calculat de la data constatării acesteia în urma procedurii interne.
  7.3. În cazul în care sursa erorii/greșelii este chiar textul pus la dispoziție de către Beneficiar, acesta din urmă se obligă să remedieze calitatea acestuia. În toate cazurile în care apar erori/greșeli ce nu sunt imputabile SYNCRO TRANSLATION SERVICES, termenul de finalizare a serviciilor cu privire la textul sursă notificate se suspendă până la data remedierii calității acestuia.
 8. Confidențialitate
  8.1. SYNCRO TRANSLATION SERVICES și Beneficiarul sunt de acord să ia toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja informațiile confidențiale primite de la cealaltă parte împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  8.2. Sunt considerate informații confidențiale, indiferent de modalitatea de transmitere: informațiile marcate în acest sens de către Partea deținătoare, informațiile despre care este rezonabil să se considere că au caracter confidențial pentru partea deținătoare (de exemplu, fără a se limita la acestea: informații strategice, planuri de afaceri, cereri de ofertă sau oferte pentru potențialii clienți), precum și date și informațiile protejate prin lege.
  8.3. Partea primitoare va fi exonerată de răspunderea pentru păstrarea confidențialității dacă: informația a fost dezvăluită public de Partea deținătoare, a fost autorizat în scris de Partea deținătoare să dezvăluie informația fără restricții, informația era cunoscută Părții primitoare, în mod legal, înainte de a primi de la Partea deținătoare, a obținut informația, în mod legal, din orice sursă, alta decât Partea deținătoare, cu condiția ca această sursă să fi dezvăluit informațiile în mod legal, informația face obiectul unei obligații legale de dezvăluire.
  8.4. Beneficiarul își exprimă acordul ca SYNCRO TRANSLATION SERVICES să folosească numele său în acțiuni promoționale, cum ar fi, dar fără ca enumerarea să fie limitativă: recomandări, oferte în vederea participării la licitații, catalog de prezentare, reclame pagină web.
 9. Drepturi de autor
  9.1. Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, SYNCRO TRANSLATION SERVICES este titularul drepturilor patrimoniale de autor născute în legătură cu serviciile de traducere solicitate de către Beneficiar.
  9.2. La momentul achitării integrale a prețului serviciilor de către Beneficiar, acesta va avea dreptul să reproducă opera de traducere pentru uzul personal sau pentru cercul normal al afiliaților săi, inclusiv în scopuri comerciale, cu condiţia ca reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei și să nu prejudicieze SYNCRO TRANSLATION SERVICES.
 10. Forță majoră
  10.1 Este considerată forţă majoră o împrejurare de fapt, imprevizibilă, sau chiar dacă previzibilă, de neevitat şi insurmontabilă, care împiedică, în mod obiectiv şi fără nicio culpă din partea SYNCRO TRANSLATION SERVICES și a Beneficiarului, executarea unei obligații contractuale sau extra contractuale rezultate prin acceptarea prezentelor Condiții.
  10.2. Forță majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, cu cerința notificării partenerului în termen de 10 zile de la data apariției acesteia și dovedire ei cu un certificat emis de către organele autorizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Partea care invocă clauza de forță majoră se obligă să comunice partenerului, în termen de 10 zile, încetarea cauzei de forță majoră.
  10.3. În cazul în care situația de forță majoră depășește o durată de 60 de zile, fiecare parte are dreptul de reziliere unilaterală a contractului sau încetarea raporturilor juridice stabilite.
 11. Dispoziții finale
  11.1. Orice derogare de la aplicarea prezentelor Condiții față de Beneficiar se va conveni în mod expres, în scris, printr-un acord în acest sens încheiat între SYNCRO TRANSLATION SERVICES și Beneficiarul respectiv.
  11.2. În eventualitatea unor neconcordanțe între un contract și prezentele Condiții vor prevala prevederile contractului încheiat cu Beneficiarul.
 12. Notificări
  12.1. Adresele oficiale de comunicare cu SYNCRO TRANSLATION SERVICES sunt următoarele:
  Bulevardul Decebal nr 12 bl. S7, Sc.1, Et.5, București.
  mailto:[email protected]
  Orice corespondență cu SYNCRO TRANSLATION SERVICES se va considera valabil transmisă numai în cazul în care a fost comunicată la adresele oficiale menționate anterior.
 13. Soluționarea litigiilor
  13.1. SYNCRO TRANSLATION SERVICES și Beneficiarul convin ca eventualele diferende rezultate din sau aflate în legătură cu validitatea raportului juridic născut din prezentele condiții sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie soluționate mai întâi pe care amiabilă. În cazul în care încercarea de soluționare amiabilă eșuează în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data inițierii acesteia, respectiva dispută va fi dedată instanțelor de judecată competente de la sediul SYNCRO TRANSLATION SERVICES.
  Prezentele condiții precum și toate obligațiile necontractuale rezultând din sau aflate în legătură cu acesta vor fi guvernate și interpretate cu respectarea prevederilor legislației române în vigoare.
  SYNCRO TRANSLATION SERVICES și Beneficiarul declară că au dreptul, puterea şi autoritatea să își îndeplinească obligațiile din prezentele condiţii și că au fost autorizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către organele societare relevante pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.
  Prin acceptarea prezentelor condiţii se creează obligații valide, legale și angajante din punct de vedere legal.

 

Definirea pachetelor de servicii.
Beneficiarul serviciilor de traduceri va alege un pachet corespunzător nevoilor sale pentru fiecare cerere de ofertă în parte. În acest sens, pachetul pentru care s-a optat se va preciza în fiecare anexă ofertă ulterioara, care va deveni anexa a prezentului contract cadru. SYNCRO TRANSLATION SERVICES se angajează ca în cazul opțiunii Beneficiarului pentru un pachet aflat în vădita neconcordanță cu scopul enunțat, să depună diligente înspre a expune acestuia potențialele daune și riscurile la care se expune.

 1. Pachetul Standard
  1.1. Pachetul Standard oferă servicii de traducere ce transpun informația relevantă conținută în textul sursă pus la dispoziție de către Beneficiar pentru scopul specific pentru care acesta a fost redactat.
  1.2. Serviciile de traducere din cadrul acestui pachet vor reda în textul țintă înțelesul/sensul de bază al textului sursă, precum și principalele aspecte pe care acesta le menționează/conține.
  1.3. În cadrul acestui pachet traducerile vor fi realizate de către traducători experimentați prin corectarea sumară a traducerilor automate.
  1.4. Scopul pachetului Standard: serviciile de traducere aferente acestui pachet se adresează exclusiv activității uzuale a Beneficiarului în scopul înțelegerii textului sau pentru uz personal. Traducerile realizate în cadrul acestui pachet nu pot fi folosite pentru publicare.
  1.5. SYNCRO TRANSLATION SERVICES nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale daune sau prejudicii aduse Beneficiarului ca urmare a optării pentru Pachetul Standard. SYNCRO TRANSLATION SERVICES își declină orice responsabilitate în cazul în care Beneficiarul va folosi traducerile în alt scop decât în derularea activității sale curente, precum și în cazul în care opțiunea Beneficiarului pentru acest tip de pachet îi creează acestuia prejudicii.
 1. Pachetul Plus
  2.1. Pachetul Plus se adresează acelor Beneficiari care au nevoie de servicii de traducere pentru documente cu caracter general, necesare desfășurării activității curente. Astfel, acest pachet oferă servicii de traducere în cadrul căruia textul țintă respectă regulile și convențiile din limba țintă la nivel de lexic, gramatică, sintaxă şi alte dimensiuni caracteristice textului sursă.
  2.2. În cadrul acestui pachet traducerile sunt realizate de către traducători specializați, cu o experiență de minim 5 ani în domeniu.
  2.3. Scopul pachetului Plus: serviciile de traducere aferente acestui pachet sunt potrivite pentru documentele cu destinaţie internă. Nu este recomandat ca traducerile efectuate în cadrul acestui pachet să fie utilizate în scopuri care necesită o acuratețe și adaptare ridicată sau care să respecte cu acuratețe regulile și convenţiile din limba ţintă.
  2.4. SYNCRO TRANSLATION SERVICES nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale daune sau prejudicii aduse Beneficiarului ca urmare a utilizării Pachetului Plus în alte scopuri decât cele recomandate anterior.
 2. Pachetul Elită
  3.1. Pachetul Elită este recomandat pentru documente de specialitate utilizate la nivel global care necesită localizare.
  3.2. Pachetul Elită se adresează acelor Beneficiari care au nevoie de servicii de traducere pentru documente de specialitate, necesare desfășurării activității curente a lor sau a terților/clienților acestora. Astfel, acest pachet oferă servicii de traducere în cadrul căruia textul țintă respectă regulile și convențiile și uzanțele din limba țintă la nivel de lexic, gramatică, sintaxă, de terminologie de specialitate precum şi alte dimensiuni caracteristice textului sursă.
  3.3. În cadrul acestui pachet traducerile vor fi realizate de un traducător nativ și revizuite de către un traducător specialist în domeniul din care face parte textul sursă, beneficiind de o revizie de specialitate precum și de o verificare semantică și gramaticală.
  3.4. Scopul pachetului elită: serviciile de traducere aferente acestui pachet se adresează traducerii documentelor de specialitate. Ele pot fi folosite în relația cu autoritățile publice, în relațiile cu terții, în cadrul procedurilor oficiale dar și în orice alt scop.
  3.5. SYNCRO TRANSLATION SERVICES își asumă responsabilitatea pentru traducerile efectuate în cadrul acestui pachet cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Părțile declară acceptarea termenilor și condițiilor expuse.

 

RECOMANDĂRI

Am preferat întotdeauna să lăsăm clienții să vorbească despre calitatea muncii noastre.

"Colaborăm foarte bine cu Syncro Translation Services, atât pentru interpretariat în cadrul evenimentelor noastre, cât și pentru traduceri. Apreciez calitatea serviciilor pe care le oferă, precum și profesionalismul de care au dat dovadă de fiecare dată. Sunt flexibili, open-minded și pot veni cu propuneri personalizate în funcție de nevoile clientului, ceea ce pe noi ne-a ajutat foarte mult."
Forbes Romania
"EXIMPROD multumeste echipei Syncro Translation Services pentru colaborarea prompta, de calitate si la un inalt nivel de profesionalism in ceea ce priveste prestarea serviciilor de traducere a documentatiilor comerciale si tehnice."
Eximprod
"Mulțumim pentru procesarea foarte rapidă. Am primit în perfectă regulă traducerea.Suntem foarte mulțumiți de profesionalism, calitatea serviciului și timpul de procesare. Intenționăm să continuăm colaborarea precum am stabilit inițial oricând apare câte o nevoie."
Newlong Holland B.V.
"Traducerea profesionistă a meniurilor din română în engleză este importantă pentru aplicația noastră. Cu ajutorul acestora, utilizatorii care comanda de pe aplicația Uber Eats au o experiență mai bună. Syncro a demonstrat că este un partener loial, prompt și serios. Rapiditatea și acuratețea traducerilor mențin acest parteneriat pe termen lung."
Uber Eats
"Syncro este o echipă de profesioniști care i-au traducerea în serios. Știu cu ce ”se mănâncă”, sunt rapizi, oferă prețuri competitive și servicii de calitate. I-am preferat altor furnizori din multe motive: timpi de reacție extrem de reduși, atenție la detalii, timpi de predare foarte buni, disponibilitate, promptitudine. Sunt organizați și preciși dar și prietenoși cu proprii clienți. Recomand cu căldură."
Wamgroup
"Syncro Translation Services ne-a făcut traduceri italiană precise în timpi scurți. Echipa a fost foarte responsivă la cererile și nevoile noastre, lucru care este extrem de important când vorbim de servicii. Există o gramadă de agenții de traducere pe piață, dar cei de la Syncro se dedică efectiv serviciului, calității și toate astea la prețul corect!"
Sika AG
"Persoanele cu care am colaborat, au tratat totul cu maximă seriozitate, profesionalism și promptitudine. Ne-au ajutat ori de câte ori am avut nevoie, iar termenele de predare ale proiectelor, au fost mai mult decât rapide. Vă multumim și sper sa avem o colaborare cel puțin la fel de bună ca și până acum."
Aston
"Am găsit un partener de afaceri de încredere pe care îl recomandăm cu căldură din mai multe motive: traduceri în engleză corecte, profesionalism, seriozitate, promptitudine și corectitudine."
Raptronic
"Lucrăm cu firma de traduceri Syncrotranslation de aproximativ 2 ani și de fiecare dată am primit traducerile solicitate la timp și în formatul dorit. Sunt corecți, eficienți, adevărați profesionisti."
Ifma
"Suntem foarte mulțumiți de promptitudinea și calitatea serviciilor oferite. V-aș recomanda cu încredere și partenerilor."
Gewiss
"Oferte potrivite, promptitudine, calitate și stil. O echipă cu care se lucrează și se comunică eficient, ușor, dar și mai important, rapid."
FSA
"Pentru Dexion, ca parte a unui grup internațional cu birouri în 17 țări unde Romania servește drept centru regional pentru Europa de Est, găsirea unui serviciu de încredere în domeniul traducerii era o necesitate imperioasă.Am folosit numeroase companii de traduceri până am contractat serviciile Syncro Translations, companie care a devenit furnizorul nostru principal în acest domeniu datorită combinației de calitate bună a traducerii, promptitudine, seriozitate și prețuri corecte. ..."
Dexion
"Am început să lucrăm cu Syncro Translation în urmă cu un an. Apreciem profesionalismul lor, serviciile pentru clienți, calitatea traducerilor precum și efortul lor de a îndeplini întotdeauna termenele noastre. Recomandăm cu tărie compania Syncro Translation oricui caută servicii de traducere de încredere."
Eisenberg Paris
"Syncro este pentru noi un partener de încredere, pe care îl recomandăm cu căldură din mai multe motive, cele mai importante fiind: traducerea corectă a materialelor, profesionalismul şi seriozitatea de care dă dovadă, livrarea traducerilor întotdeauna la timp şi nu în ultimul rând, flexibilitatea de care am beneficiat atunci cand am avut nevoie. Mulțumim."
Hama
"Lucrăm cu SyncroTranslations de mai mult de un an de zile. Avem un volum mare de traduceri de pagini web în principal şi lunar apelăm la ei. Nu a existat niciun moment de întarziere în predarea lucrărilor, ba mai mult, deseori le-am primit mai devreme decât se stabilise inițial. Prin intermediul SyncroTranslations ajutăm şi partenerii noștri să işi pună la punct paginile web. Suntem foarte multumiți atât de varietatea limbilor străine şi a personalului calificat cât şi de seriozitatea şi disponibilitatea de care dau dovadă."
BET 1128
"Am început colaborarea cu Syncro Translation în speranţa că vom găsi un partener pe care ne putem baza şi în situaţii limită. Acurateţea, seriozitatea, respectarea deadline-urilor şi responsabilitatea cu care tratează solicitarile noastre, ne dovedesc că nu ne-am înşelat. Chiar dacă nu avem o relaţie de parteneriat foarte îndelungată, suntem convinşi că ne aşteaptă o lungă şi frumoasă colaborare pe viitor."
AIC
· © Syncro Translation Services SRL ·